חזון ומטרות הועד

חזון ומטרות הועד

ועד סגל ההוראה יפעל לקידום האינטרסים המקצועיים, האקדמיים והכלכליים של חברי/ות הסגל, תוך ראיה רחבה, שקולה ומאוזנת של צרכי כלל חברי/ות הסגל. הועד ישאף לניהול יחסי עבודה תקינים ומכבדים באוניברסיטה לטובת כלל חברי/ות הסגל הזוטר, האוניברסיטה והסטודנטים/יות, וזאת באופן המביא לידי ביטוי את המקום המרכזי של חבריות הסגל הזוטר בחיי האוניברסיטה.  לשם כך:

  1. הועד ישמש נציגות של כל חברי/ות הסגל האקדמי הזוטר כלפי הנהלת האו”פ בכל הנוגע ליחסי העבודה בין חברי/ות סגל ההוראה לבין הנהלת האו”פ.
  2. הועד יפעל כדי לקדם את ענייניהם של כל חברי/ות הסגל ושל כל חבר/ה בסגל, וליישב כל מחלוקת בתחום יחסי העבודה.
  3. הועד ישמש כתובת לסגל ההוראה בכל הנוגע ליחסי העבודה באו”פ, ולשם כך יקיים אמצעי קשר מקובלים ובהם דוא”ל ושעות קבלת קהל בהתאם להחלטתה.
  4. הועד יפעל לקיום קשר עם מועצות וארגוני סגל הוראה מקבילים בארץ ובחו”ל.
  5. הועד יפעל לביצוע כל פעילות שנועדה לסייע לחברי/ות סגל ההוראה.