הסכמים קיבוציים

הסכמים קיבוציים

בינואר 2015 נחתם הסכם קיבוצי חדש, לאחר חודשים רבים של משא ומתן אינטנסיבי ולאחר אישורו על ידי סגל ההוראה. בהסכם השגנו הישגים רבים ומגוונים – בתחום הכלכלי, במכלול תנאי עבודה נוספים, כמו גם בתחומי חיזוק זכויותינו כעובדים מאוגדים תחת הגנות קיבוציות. אנו מאמינים כי ההסכם מהווה הישג משמעותי ושיפור ניכר בתנאי העבודה באו”פ, ומספק בסיס איתן להמשך דרכנו ולשיפורים נוספים בהסכמים הקיבוציים בשנים הבאות. לעיון בנוסח המלא של ההסכם הקיבוצי אנא לחץ כאן.

היבטים כלכליים של ההסכם –
נושאים הקשורים ישירות לעבודת ההנחייה ונוגעים לכלל סגל ההוראה – מנחים ומרכזי הוראה

תקופת ההסכם
תקופת ההסכם הינה ל- 4 שנים.

עדכון שכר הנחייה
טבלאות השכר לכל תקופת ההסכם תהיינה טבלאות ות”ת ינואר 2014 . טבלה זאת מגלמת עליה של 11.6% ביחס לטבלאות של ההסכם הנוכחי .

עדכון תעריפים
§ תעריפי בדיקת בחינות – 28 ₪ למחברת. לבעלי תואר ד”ר תוספת של 33% כמקובל.
§ תעריף החלפה במפגש הנחייה/הוספת מפגש הנחייה – התעריף הקבוע הנהוג כיום בסך 170 ₪
יעודכן ל-190 ₪ .
§ עדכון התעריפים בשיעור של 11.6% לפעילויות נוספות הקשורות בעבודת ההנחיה ובהן ישיבה
במוקד בחינה; הכנה לסיור; כתיבת שאלה במטלה ועוד .
§ הנחיה פרטנית – איחוד כל תעריפי ההנחייה הפרטנית לתעריף אחיד של 100 ₪ לשעת הוראה
פרטנית. עבור מגזרים רבים איחוד זה מהווה שיפור כספי.

סמסטר קיץ – תגמול לעבודת ההנחיה
תשלום נוסף של שליש שעת ממ”ה לכל סטודנט מעל הסטודנט ה-35 (במקום מעל הסטודנט ה-40 כפי שנהוג כיום). כך למשל קבוצת הנחייה בת 40 סטודנטים ובה 30 שעות הנחייה תתגומל ב 31.67 שעות ממ”ה.

ביטוח בריאות
הוסכם על צירוף סגל המנחים להסדר ביטוח הבריאות הנהוג באו”פ בתנאים ובעלויות הנהוגים לכלל ציבור העובדים. זהו נושא בעל משמעויות כלכליות ניכרות כמו גם משמעות ערכית שאנו בועד נותנים לה משקל רב.

עדכון שכר הנחייה בתואר השני
מנחי התואר השני יקבלו העלאת תעריפים של 6.1% בפריסה 4 שנתית על פני תקופת ההסכם. העליה תחול על כל מרכיבי השכר: שעות הוראה, תשלום קבוע, מטלות על כל סוגיהן.

שיפור תעריף שעתי בבדיקת הבחינות במחלקה לאנגלית
תעריף שעת בדיקת בחינה יועלה ל-70 ₪ .

תנאי עבודה נוספים

נוהל הכשירות
הוסכם על נוהל מוסדר לדיון בנושא, הכולל ועדה, ובמידת הצורך תהליך גישור. הוסכם על הקפאת המצב הקיים לכל אורך תקופת הדיונים.

שימוש בטכנולוגיות בהוראה
הוסכם על נוהל מוסדר לדיון בנושא, הכולל ועדה, ובמידת הצורך תהליך גישור. הוסכם על הקפאת המצב הקיים לכל אורך תקופת הדיונים.

מיסוד סטטוס מנחה חוזר
הוסכם כי מנחה אשר שב ללמד בקורס (ברשימת הקורסים הנמנים על הקורסים שבהסכם) אותו הנחה בעבר , לאחר הפסקה של עד 5 שנים, יוכל לחזור לעבודה סדירה ללא צורך בסדנאות הכשרה כלשהן, ובתנאי העסקה רגילים (דהיינו – יוכל לשוב וללמד כעמית הוראה, אם ירצה בכך, ולא יהיה מחויב ללמד כמורה מן החוץ).

יצירת מנגנון חופשה ללא תשלום (חל”ת) למנחים
לראשונה יונהג באו”פ מנגנון אשר יאפשר למנחים לצאת לחל”ת, לצרכים אקדמיים. הועד רואה בכך הישג ערכי במיצוב מעמד המנחה. נוהל החל”ת קובע כי יעשה מאמץ לשמור על היקף עבודתו של המנחה לאחר החזרה מהחל”ת. האפשרות ליציאה לחל”ת לא תהיה תלויה באחוזי משרתו של המנחה, או בצורת ההעסקה (ממ”ה/עמ”ה).

חופשת לידה
הנושא נמצא לקראת גיבושו הסופי בימים אלה.

הרחבת אפשרות היקף משרה בהנחייה
§ הרחבת אפשרות התעסוקה לכדי 9 קבוצות בסמסטר א או בסמסטר ב (במקום 7 קבוצות כיום).
§ הרחבת אפשרות התעסוקה בקיץ לכדי 5 קבוצות (במקום 4 כיום).
§ קבוצות חו”ל, קבוצות לקויי למידה וקבוצות אנגלית בקיץ לא ייספרו לצורך המגבלה.
§ תונהג החרגה שמית של מנחים שעובדים לאורך שנים בכמות קבוצות גדולה.
גיל פרישה לכלל סגל ההוראה
§ הפרישה תהיה בסיום השנה האקדמית שבה חל יום הולדת67 של המנחה ולא בסיום הסמסטר
כפי שנהוג היום.
§ בהמלצת מרכז ההוראה וראש המחלקה יוכל דיקנט הלימודים לאשר המשך העסקה מעבר
לתקופה זו. לעניין זה , מרכזי הוראה ימשיכו לעבוד ישירות מול ראש המחלקה שלהם בנושא זה.
§ הועד יהייה מיודע על כל חבר סגל הוראה שהגיע לגיל פרישה. לועד תהיה יכולת
השפעה על ההחלטה הסופית של דיקאן לימודים/סגן הנשיא לענייניים אקדמיים.

חיזוק ההגנות הקיבוציות

המחלקה לאנגלית – מנחים
כל המנחים ומרכזי ההוראה במחלקה לאנגלית (ובכלל זה רמות F-B) יצורפו להסכם הקיבוצי. המנחים יהנו מסעיפי ההסכם המקנים את ההגנות הקיבוציות, אך הם ימשיכו לעבוד באותה צורת העסקה הנהוגה היום וללא שינוי במבנה ההעסקה. מרכזי ההוראה ימשיכו לעבוד כפי שנהוג היום.

עבודת ההנחיה בתואר השני
חברי הסגל המלמדים בתואר השני יצורפו אל ההסכם הקיבוצי. צירוף זה ייעשה באופן אשר ישית על חברי הסגל הרלוונטיים רק סעיפים ספציפיים המבטיחים את ההגנות הנובעות מההסכם הקיבוצי (למשל, חובת היוועצות, בדומה לנהוג כיום ביחס לאוכלוסיית מרכזי ההוראה). צורת ומבנה ההעסקה ומרכיבי השכר בתואר השני ישמרו כפי שנהוג כיום. למען הבהר היטב נדגיש כי לא יושת על עבודת ההנחיה בתואר השני מודל השכר (עמ”ה, ממ”ה) הנהוג ביחס לתואר הראשון.

נושאים כלכליים הקשורים ישירות לעבודת ריכוז ההוראה

תגמול מ”ה בקורסים מתקדמים הכוללים עבודה סמינריונית
התגמול עלה ל 150 ש”ח לכל סטודנט.

תגמול מ”ה בגין סמסטר קיץ המהווה הפעלה שלישית של הקורס (פיצוי קיץ)
תשלום של 3.2 משכורות בסמטר הקיץ במקום 3 משכורות עד כה.
בקיץ 15ג ישולמו 3.1 משכורות והחל מקיץ 16ג ואילך 3.2 משכורות.

הוראת מ”ה בקבוצה בהנחיה מוגברת במסגרת המשרה
שעות הוראה בקבוצת הנחייה מעבר לכמות של תקן ההנחייה הרגילה, כלומר שעות הוראה על ההפרש בין תקן מוגברת לרגילה, ישולם כמקובל למ”ה: 0.33*1.78שעות ממ”ה לכל שעה כזאת.(עד כה היה נהוג לשלם 170 ש”ח כתעריף קבוע).

מדרגות חדשות לקביעת אחוזי משרה למרכזי הוראה
§ מרכזי הוראה ותיקים: 501-600 עולים ל 75% , 601-700 עולים ל 80% , 701-800 עולים
ל 85% .
§ מרכזי הוראה חדשים: 501-600 עולים ל 68% , 601-700 עולים ל 73% , 701-800 עולים
ל 78% , 801-900 עולים ל 82% , 901-1000 עולים ל 78% , 1001-1100 עולים ל 92% ,
1101-1200 עולים ל 100% .

העלייה באחוזי המשרה עבור מרבית מרכזי ההוראה בקטגוריות הנ”ל היא מיידית החל מסמסטר 15א . עבור חלק אחר היא תמשך כ 3 שנים – כל שנה עלייה עד ליעד הסופי