היריון ולידה

היריון ולידה

מנחה באוניברסיטה הפתוחה זכאית לחופשת לידה כחוק. כיוון שכתב המינוי להנחיה באוניברסיטה הפתוחה הוא לתקופה של חצי שנה, ללא קשר למועדי הסמסטר בפועל (בסמסטר סתיו המינוי מחודש אוקטובר ועד סוף חודש מרץ ובסמסטר אביב המינוי מחודש אפריל ועד סוף חודש ספטמבר), ומשום שיציאה לחופשת לידה או חזרה ממנה במהלך סמסטר מחייבת תיאום מיוחד, אנו ממליצים למנחה בהיריון או מנחה בחופשת הלידה ליצור קשר עם הועד לייעוץ למיצוי זכויותיה כלפי האוניברסיטה.

לעיון בנוהל שנוסח על ידי כוח אדם

תקופת ההיריון:

1. הפסקת כתב מינוי או אי חידושו בתקופת ההיריון של עובדת הם כפיטורין לכל דבר. בנוסף, על פי
חוק יש לשמור על היקף העסקתה של אישה בהריון למשך תקופת ההיריון וכ-60 יום לאחר חופשת
הלידה.
2. מרכז ההוראה יתחשב, ככל האפשר ועל פי צורכי האו”פ בהריונה של המנחה בעת שיבוצה
בתקופת ההיריון.
3. מנחה בהיריון תשובץ להנחיה גם במקרה שידוע שהיא עומדת ללדת במהלך הסמסטר או מסיימת
את חופשת הלידה במהלך סמסטר.
4. כדי למצות את זכויותיך (למשל שמירת היקף העסקה), כדאי להודיע על הריונך למדור מנחים (דרך
יצירת קשר) בחודש החמישי להריונך.
5. עובדת רשאית להיעדר מעבודתה, בלא שינוכו משכרה ימי היעדרותה, לשם פיקוח רפואי במשך
חודשי ההיריון או בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהיריון. מספר שעות ההיעדרות המותר על
פי חוק:
– עובדת במשרה מלאה זכאית להיעדרות של 40 שעות במשך חודשי הריונה.
– עובדת בחצי משרה זכאית להיעדרות של 20 שעות במשך חודשי הריונה.
6. היעדרויות לצורך שמירת הריון, טיפולי פוריות ומצבים רפואיים אחרים אינן גוררות ניכוי מהשכר
ולעתים נחשבות חופשת מחלה, בהתאם לחוק.

חופשת הלידה:

מנחה בהיריון זכאית לחופשת לידה – תקופה שבה מצד אחד אסור למעביד להעסיקה ומצד שני אסור לו לפטרה והיא זכאית לשכר עבודה.
על פי החוק, זכות העובדת לחופשת לידה בתשלום מביטוח לאומי של 14 שבועות בתשלום מהם עד שבעה שבועות לפני יום הלידה המשוער לפי בחירת העובדת. אפשר להאריך את חופשת הלידה עד לא יותר מ- 16 שבועות. עובדת יכולה גם להאריך את חופשת הלידה ב-12 שבועות נוספים, שלא בתשלום. האב זכאי להחליף את בת זוגו בחלק מחופשת הלידה ולקבל דמי לידה בהתאם לתנאים בחוק.
חופשת לידה אינה פוגעת בזכויות הקשורות בוותק. בחופשת לידה אסור למעסיק לפטר את העובדת או לפגוע בהיקף משרתה אלא בהיתר שניתן ממשרד הכלכלה. היתר שכזה ניתן במקרים מיוחדים בלבד ולאחר שהמעסיק הוכיח כי הבקשה מוצדקת ואינה קשורה בהיריון עצמו. במצבים כאלה עומד לרשות המעסיק יתרון בשל הבקיאות בנהלים והזמינות של עזרה משפטית. לכן אנו קוראים לחברות הסגל לפנות לועד בכל מקרה שבו מתנהל תהליך פיטורין במהלך היריון או לאחריו.

דמי הלידה:

דמי הלידה משולמים בחופשת הלידה על ידי המוסד לביטוח לאומי לעובדת שהועסקה לפחות שישה חודשים לפני הלידה. בנוסף לדמי הלידה, על המעסיק להמשיך ולהפריש את חלקו בתנאים הסוציאליים אם העובדת תפריש את חלקה בעבור תקופה זו (יש לוודא עם חברת הביטוח את רצף ההפקדות של העובדת גם במהלך חופשת הלידה).
על פי חוק, דמי הלידה של עובדת שילדה מחושבים על פי שלוש המשכורות האחרונות.

לטופס תביעה לתשלום דמי הלידה ליולדת לחץ/י כאן.

חזרה מחופשת לידה:

על המנחה להודיע בכתב או בדוא”ל על רצונה לחזור לעבודה בתום חופשת הלידה למחלקת משאבי אנוש.
עם תום חופשת הלידה של העובדת, חייבת האוניברסיטה להמשיך ולהעסיקה 60 יום נוספים לפחות באותו היקף ורמת שכר שהיו לה טרם יציאתה ללידה, בהתבסס על ממוצע נתוני העסקה ברבעון שקדם ללידה. כדי לפטר את העובדת בתום תקופה זו האוניברסיטה מחויבת לתת הודעה 30 יום מראש. עם המשך העבודה יחושב התשלום לפי היקף העבודה בפועל.
במקרים בהם עולות שאלות פרטניות שלא פורטו במעלה, אנו ממליצים, לפנות לועד לקבלת מידע נוסף.

חופשה ללא תשלום:

בהסכם הקיבוצי החדש הצליחה ועד סגל ההוראה להוסיף אפשרות של יציאה לחל”ת למנחים בעלי ותק של חמש שנים לפחות ולצרכים אקדמיים בלבד.
החל”ת מוגבל לשנה אחת ולאחריה יתאפשר למנחה לחזור לעבודה באותם התנאים הסוציאליים תוך תיאום עם המרכז/ים וראש/י המחלקה שבה המנחה מלמד.
מנחה שמבקש לצאת לחל”ת יגיש את הבקשה לדיקנט הלימודים לפחות שישה חודשים מראש. תשובה תימסר לעובד לכל המאוחר שלושה חודשים לפני מועד היציאה לחל”ת.
יש לזכור כי כבכל סמסטר, אין האוניברסיטה יכולה להבטיח שאותן קבוצות ייפתחו גם לאחר חזרה מחל”ת. לפרטים נוספים, פנו אלינו.