באסיפה הכללית שהתקיימה ב 18.07.19 עלו מספר נושאים על סדר היום:

1.פעולות הוועד בשנה האחרונה
2.התנהלות המו"מ
3. הסכמות מו"מ מנחים
4. הסכמות מו"מ מרכזים
5 הצגת דו"ח גזבר

המשא ומתן עם ההנהלה נמצא בשלביו האחרונים, שלב טיוטות סופיות, בחינה של עורכי דין וניסוחים. באסיפה הוצגו הנושאים העיקריים המופיעים בהסכם הנוגעים למרכזים ולמנחים. כמו כן הוצגו באסיפה מכלול פעילויות הוועד בשנה האחרונה.

בספטמבר תתקיים אסיפה כללית נוספת במהלכה יוצגו סעיפי ההסכם הסופיים.