המחשבון נועד לך המנחה לקבלת אומדן לשכר הנובע מכתב המינוי עבור עבודת ההנחיה לסמסטר בקבוצות , שהנחייתן  כלולה בהסכם הקבוצי. האומדן המחושב אינו כולל החזרי הוצאות נסיעה, הפרשות לפנסיה, הבראה, ניכויים וכל תשלום בגין פעילות אשר אינה כלולה בכתב המינוי.

בעזרת המחשבון ניתן להשוות איזה מסלול העסקה משתלם יותר למנחה , עמית הוראה או מנחה מן החוץ, בהתאם למספר שעות ההנחיה ומספר הסטודנטים. בכל שאלה ניתן לפנות למועצת הסגל האקדמי הזוטר ו/או למדור מנחים.


הזנת הנתונים   

• מסלול העסקה - "עמית הוראה א' "- לבעלי תואר שני, "עמית הוראה ב' "- לבעלי תואר שלישי, "מורה מן החוץ  א' " - לבעלי תואר שני, "מורה מן החוץ ב' "- לבעלי תואר שלישי, "מורה מן החוץ ג' " - לפרופסור.

• מספר שנות שירות סדיר בצה"ל/שירות לאומי - כל שנת שירות סדיר בצה"ל או שירות לאומי (מינימום 12 חודשים) תורמת  שנה לוותק המקצועי.(רלוונטי רק לעמית הוראה)

• מספר שנים שחלפו מקבלת תואר ראשון - כל שנה תורמת שנה לוותק המקצועי. (רלוונטי רק לעמית הוראה).

• מספר שנים שחלפו מקבלת תואר שני - כל שנה תורמת שנה וחצי לוותק המקצועי. (רלוונטי רק לעמית הוראה).

• סמסטר - בחירת הסמסטר לגביו יבוצע החישוב. בסמסטר ג' אין אפשרות לעבוד כעמית הוראה ולכן החישוב יכול להעשות רק במסלול של מורה מן החוץ.

• סוג החישוב - ניתן לבחור חישוב אומדן  שכר על פי מסלול העסקה שנבחר או לבחור חישוב אומדן שכר השוואתי בין עמית הוראה א' למורה מן החוץ א' או עמית הוראה ב' למורה מן החוץ ב'. בסמסטר קיץ לא ניתן לקבל חישוב השוואתי מול עמית הוראה.


לכל קבוצת הנחייה הכלולה בהסכם הקבוצי יש להזין את הנתונים הבאים :

• סוג הקבוצה -
"תמיכה והנחיה בסטודנטים" – הנחייה ובדיקת מטלות ,"תמיכה בסטודנטים בלבד"- בדיקת מטלות בלבד, "הנחייה בלבד" - שעורים בלבד.

• מספר שעות לסמסטר - סה"כ מספר שעות הנחייה לכל הסמסטר.

• מספר סטודנטים - כמות הסטודנטים לקבוצה לחישוב אחוז המשרה לעמית הוראה נקבעת בתום השבוע השני של הסמסטר. עליך להזין אומדן על פי הידוע לך, ניתן להעזר גם במערכת המטלות.

• שעות סינכרוניות - יש לסמן האם שעות ההנחייה מועברות באמצעות טכנולוגית אופק, על פי המוגדר בכתב המינוי. בגין שימוש בטכנולוגיה יש תוספת תשלום.