מנחה ששירת שירות מילואים פעיל בתקופת העסקתו זכאי לתגמול. שיעור התגמול ליום יהיה השכר ברוטו החייב בדמי ביטוח (לעובד שכיר) או ההכנסה החייבת בדמי ביטוח (לעובד עצמאי), או צירוף שניהם (למי שהיה גם עובד שכיר וגם עובד עצמאי) ב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו החל שירות המילואים, מחולק ב-90.
על מי ששירת שירות מילואים להמציא אישור (טופס 3010) מקצין/ת הקישור בצה"ל על השירות. אנו ממליצים כי בעת קבלת האישור לבדוק אם נרשמו כהלכה הפרטים האישיים, תקופת השירות ומספר הימים, וכן אם האישור חתום כראוי.

הגשת התביעה מתבצעת בכמה דרכים (ע"י האו"פ / בפנייה לסניף המוסד לביטוח לאומי, באמצעות רשת האינטרנט) בהתאם למעמד המנחה – שכיר / עצמאי / שכיר ועצמאי.
מנחה שבחר להגיש את התביעה ישירות לאו"פ, נדרש לצרף לתביעתו  אישור מקורי על שירות המילואים ולהגישו למדור שכר.  
במידה והמנחה לא החסיר מפגש הנחיה או שהחסיר מפגש הנחיה אבל השלימו, תשלם האו"פ למנחה את סכום תגמול המילואים שהתקבל מהמוסד לביטוח לאומי. במידה והמנחה הוחלף ומפגש ההנחיה הועבר על-ידי מנחה אחר, תחשב האו"פ את ערך יום העבודה תקזזו מהסכום שהתקבל מהמוסד לביטוח לאומי ואת היתרה תשלם למנחה.
אנו מזכירים, כי את הליך התאום למפגשי ההנחיה יש לבצע מול מחלקת מתקני לימוד.

כמו כן, באתר המוסד לביטוח לאומי תוכלו למצוא מידע עדכני בדבר שיעורי התגמול, מחשבון לחישוב תגמולי מילואים, ניכויים מתשלום התגמול, מוקד טלפוני לתגמולי מילואים ועוד:
https://www.btl.gov.il/benefits/Reserve_Service/Pages/default.aspx